Tomato Base Sauce, Onion, Capsicum, Prawn, Mozzarella